Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN STUDIÓW

UNIWERSYTET WARMI?SKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

REGULAMIN STUDIÓW

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1.                  Przyj?cie w poczet studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelni?", nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania, którego tre?? okre?la statut Uczelni. Student podpisuje akt ?lubowania, który przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta.

 

2.                  Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymacj? studenck?. Indeks jest dokumentem przedstawiaj?cym przebieg i wyniki studiów.

3.                  Prze?o?onym wszystkich studentów Uczelni jest rektor. Prze?o?onym studentów wydzia?u jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan.

4.                  Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworz? samorz?d studencki. Organy samorz?du studenckiego s? wy??cznym reprezentantem ogó?u studentów uczelni. Samorz?d studencki dzia?a na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym i uchwalonego przez uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du regulaminu, okre?laj?cego zasady organizacji i tryb dzia?ania samorz?du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wy?aniania oraz ich kompetencje.

5.                  Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym.

6.                  Warunki odp?atno?ci za studia okre?la umowa zawarta mi?dzy uczelni? a studentem w formie pisemnej. Studenci przyj?ci na studia przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7.                  Cudzoziemcy podejmuj? i odbywaj? studia na zasadach okre?lonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym. O przyj?ciu na studia decyduje rektor.

 

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§2

1.                  Rok akademicki rozpoczyna si? l pa?dziernika i trwa do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego.

2.                  Rok akademicki sk?ada si? z:

1.      dwóch 15-tygodniowych okresów zaj?? dydaktycznych (semestrów);

2.      dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych (zimowej i jesiennej);

3.      wakacji zimowych i letnich, trwaj?cych nie krócej ni? 6 tygodni, w tym 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

3.                  Ramow? organizacj? roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpocz?ciem, rektor. Rektor mo?e w ci?gu roku ustanowi? dodatkowe dni wolne od zaj?? oraz w razie potrzeby zawiesi? zaj?cia dydaktyczne w okre?lonych dniach i godzinach.

4.                  Szczegó?ow? organizacj? roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydzia?ach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan w porozumieniu z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego.

5.                  Na studiach niestacjonarnych istnieje mo?liwo?? rozpocz?cia zaj?? dydaktycznych wcze?niej ni? w pa?dzierniku, w zwi?zku z tym dopuszcza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zale?no?ci od ustale? kierownictwa wydzia?ów.

 

§3

1.                  Studia w uczelni prowadzone s? jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

2.                  Studia prowadzone s? wed?ug planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rad? wydzia?u wg wytycznych okre?lonych przez Senat, po zasi?gni?ciu opinii wydzia?owego organu samorz?du studenckiego.

3.                  Na kierunkach, na których obowi?zuje 2-stopniowa organizacja studiów, przyj?cie na studia oznacza przyj?cie na pierwszy stopie? (in?ynierski lub licencjacki).

4.                  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie tytu?u zawodowego magistra, licencjata, in?yniera lub równorz?dnego na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegó?owe warunki przyj?cia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (bez wyrównania do pe?nej oceny) - w ramach okre?lonego limitu miejsc.

5.                  Student odbywa studia wed?ug planu studiów i programu nauczania obowi?zuj?cego w roku akademickim, w którym rozpocz?? nauk?. Rada Wydzia?u mo?e wprowadzi? zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie pó?niej ni? na 5 miesi?cy przed rozpocz?ciem roku akademickiego.

6.                  Przepisu ust. 5 nie stosuje si? do studenta powtarzaj?cego rok studiów lub przeniesionego z innej szko?y na ten sam kierunek studiów oraz kontynuuj?cego nauk?, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku student zobowi?zany jest do uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaleg?o?ci - decyduje dziekan wydzia?u.

7.                  Zaj?cia dydaktyczne na studiach mog? by? prowadzone tak?e z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??, z uwzgl?dnieniem warunków okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

8.                  Zaj?cia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiej?tno?ci, a tak?e egzaminy dyplomowe, mog? by? prowadzone w j?zyku obcym. W j?zyku obcym mog? by? równie? przygotowywane prace dyplomowe.

 

§4

Szczegó?owy plan sesji egzaminacyjnych i tygodniowy rozk?ad zaj??, opracowany po zasi?gni?ciu opinii organów wydzia?owego samorz?du studenckiego, podawany jest do wiadomo?ci studentów na 7 dni przed rozpocz?ciem ka?dego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy og?osze? dziekanatu.

 

§5

1.                  W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania studentów, w uczelni powo?ywani s? spo?ród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych równie? opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kó? naukowych. Decyzj? w tej sprawie podejmuje dziekan.

2.                  Opiekunów lat oraz opiekunów grup studenckich powo?uje i odwo?uje dziekan, po konsultacji z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego. Do podstawowych obowi?zków opiekuna nale?y udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach zwi?zanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a tak?e opiniowanie na pro?b? studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw zwi?zanych z tokiem studiów.

3.                  Szczegó?owe zadania opiekunów lat i grup studenckich okre?la i zatwierdza dziekan.

 

§6

1.                  Je?eli na kierunku studiów istnieje kilka specjalno?ci, student wybiera jedn? z nich w terminie wyznaczonym przez dziekana.

2.                  Je?eli wzgl?dy organizacyjne nie pozwalaj? na przyj?cie na dan? specjalno?? wszystkich ch?tnych, o kolejno?ci przyj?? decyduje dziekan, bior?c pod uwag? dotychczasowe wyniki studiowania oraz uzdolnienia i zainteresowania studenta.

3.                  Zasady opisane w ust. 2 stosuje si? odpowiednio przy wyborze pracowni specjalistycznej oraz seminarium dyplomowego.

 

§7

1.                  Student, legitymuj?cy si? co najmniej dobrymi wynikami w nauce mo?e studiowa? wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2.                  Szczegó?owe zasady studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydzia?u, która powo?uje równie? opiekuna naukowego. Rada wydzia?u mo?e przekaza? swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Dziekan mo?e wyst?pi? do komisji dydaktycznej wydzia?u o wydanie opinii dotycz?cej zasad studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3.                  Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalno?ci albo na zmianie profilu kszta?cenia, ??czeniu dwu lub wi?cej specjalno?ci w obr?bie jednego lub wi?cej kierunków, a tak?e na udziale studenta w pracach badawczych. Studiowanie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo?e prowadzi? do skrócenia okresu kszta?cenia w szkole wy?szej.

4.                  W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia si? szczególn? opiek? dydaktyczno-naukow? oraz indywidualny dobór tre?ci i form kszta?cenia.

5.                  Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi do ko?ca roku akademickiego informacje o post?pach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Je?eli student nie osi?ga zadowalaj?cych wyników w studiowaniu, dziekan wyst?puje do rady wydzia?u o cofni?cie zezwolenia na kszta?cenie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 

§8

1.                  Dziekan mo?e wyrazi? zgod? na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

1/         realizuj?cego nauk? na dwóch kierunkach studiów,

2/         samodzielnie wychowuj?cego dzieci,

3/         niepe?nosprawnego,

4/         szczególnie zaanga?owanego w dzia?alno?? spo?eczn? w ?rodowisku akademickim,

5/         znajduj?cego si? w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydzia?owym organem samorz?du studenckiego,

6/         b?d?cego cz?onkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez wzgl?du na przynale?no?? klubow?.

2.                  Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowi?zków dydaktycznych wynikaj?cych z planów studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzi? do przed?u?enia terminu uko?czenia studiów.

3.                  Okresem rozliczeniowym dla studentów wymienionych w ust. 2 jest semestr lub rok akademicki.

4.                  Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie d?u?szy ni? rok akademicki.

5.                  W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku post?pów w nauce dziekan mo?e cofn?? zgod? na ten tryb studiów.

 

3. PRAWA I OBOWI?ZKI STUDENTA

 

§9

Student ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy,
 • rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,
 • uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,
 • zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach studenckich oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",
 • pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • zg?aszania do w?adz Uczelni i wydzia?ów - za po?rednictwem organów samorz?du studenckiego - uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,
 • korzystania z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,
 • uzyskiwania nagród i wyró?nie?.

 

§10

Przyj?cie na pierwszy semestr (rok) nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelni?. W przypadku niepodj?cia studiów – dziekan skre?la studenta z listy studentów.

 

§11

Student mo?e ubiega? si? o:

1/ przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek studiów,

2/ zmian? formy studiów,

3/ podj?cie studiów poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie kierunków lub dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a tak?e w innych uczelniach na zasadach okre?lonych w §18,

4/ podj?cie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach okre?lonych w §7 i §8.

 

§12

1.                  Student Uczelni, który zamierza przenie?? si? do innej szko?y wy?szej, zobowi?zany jest:

1/         pisemnie powiadomi? dziekana, nie pó?niej ni? 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szko?y wy?szej, w której zamierza kontynuowa? studia,

2/         przed?o?y? kart? obiegow?,

3/         odda? legitymacj? studenck?.

 

2.                  W stosunku do studenta, który z?o?y? zawiadomienie o przeniesieniu do innej szko?y wy?szej, dziekan podejmuje decyzj? o terminie wstrzymania wyp?aty stypendium lub korzystania ze ?wiadcze? funduszu pomocy materialnej.

 

§13

1.                  Student innej szko?y wy?szej, w tym tak?e zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie do uczelni, o ile wype?ni? wszystkie obowi?zki wynikaj?ce z przepisów uczelni, w której studiowa?. Spe?nienie tych obowi?zków potwierdza dziekan dotychczasowej szko?y wy?szej.

2.                  Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przyj?ciu, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.                  Dziekan mo?e odmówi? przyj?cia studenta w przypadku, gdy uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.                  Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, sk?ada ?lubowanie. Podpisany przez studenta akt ?lubowania przechowuje si? w teczce akt osobowych studenta.

 

§14

Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-3, stosuje si? odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

 

§I5

1.                  Decyzj? w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek studiów podejmuje dziekan wydzia?u przyjmuj?cego. Warunkiem ubiegania si? studenta o przeniesienie na inny kierunek studiów jest przed?o?enie dziekanowi wydzia?u przyjmuj?cego za?wiadczenia w?a?ciwego dziekana o wype?nieniu wszystkich obowi?zków na kierunku, z którego si? przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, dziekan wydzia?u przyjmuj?cego niezw?ocznie zawiadamia dziekana wydzia?u, na którym dotychczas student studiowa?.

2.                  Decyzja, o której mowa w ust. 1 mo?e by? warunkowana sprawdzianem wiadomo?ci, predyspozycji lub uzdolnie? studenta wymaganych na danym kierunku studiów. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala dziekan.

 

§16

1.                  Dziekan, podejmuj?c decyzj? o przeniesieniu lub przyj?ciu w przypadkach, o których mowa w §13 - §15, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. Jednocze?nie, na podstawie zdanych ju? poprzednio przez studenta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2.                  Je?eli student powtarza? semestr lub rok przed zmian? szko?y wy?szej lub kierunku, okoliczno?ci te uwzgl?dnia si?, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nast?pi?y one podczas studiowania w Uczelni lub na kierunku, na który przeniós? si? student.

 

§17

Dziekan odmawia przyj?cia studenta z innej szko?y wy?szej, w tym zagranicznej, jak równie? przeniesienia na inny kierunek studiów oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy student: 1/ nie zaliczy? pierwszego roku,

2/ jest zawieszony w prawach studenta,

3/ nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,

4/ toczy si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne.

 

§18

1.                  Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie na studia poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolnych kierunkach i specjalno?ciach prowadzonych w uczelni lub na innej szkole wy?szej.

2.                  Zgod? na studia na dodatkowym kierunku lub specjalno?ci mog? uzyska? tylko osoby wyró?niaj?ce si? dobrymi wynikami w nauce.

3.                  Dziekan mo?e odmówi? przyj?cia studenta, je?eli uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.                  Dziekan wydzia?u, na którym student ma podj?? dodatkowe studia, okre?la plan studiów i program nauczania na podstawie zasad ustalonych przez rad? wydzia?u oraz warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez studenta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

5.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? roku lub semestru na dodatkowym kierunku, dziekan podejmuje decyzj? o skre?leniu go z listy studentów danego kierunku (specjalno?ci).

6.                  Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom studiuj?cym na dodatkowym kierunku okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

§19

1.                  Student mo?e poza kierunkiem podstawowym (po uprzednim powiadomieniu swojego dziekana) studiowa? dodatkowe przedmioty na innym kierunku studiów (specjalno?ci) w uczelni macierzystej lub innej szkole wy?szej.

2.                  Dziekan wydzia?u, na którym student zamierza takie przedmioty studiowa?, mo?e nie wyrazi? zgody, je?eli wzgl?dy organizacyjne na to nie pozwalaj?.

 

§20

1.                  Absolwent Uniwersytetu lub innej szko?y wy?szej mo?e ubiega? si? o przyj?cie na studia na drugi rok lub lata wy?sze w przypadku, gdy posiada dyplom uko?czenia studiów pokrewnego kierunku.

2.                  Dziekan wydzia?u przyjmuj?cego absolwenta uczelni lub innej szko?y wy?szej okre?la rok studiów, na który mo?e by? on przyj?ty oraz termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.                  Przyj?cie absolwenta mo?e nast?pi? z pocz?tkiem semestru lub roku akademickiego przy zachowaniu zasad okre?lonych w §1 ust. 1 i 2 oraz §13 ust. 3.

 

§21

1.                  Podstawowym obowi?zkiem studenta jest post?powanie zgodnie z tre?ci? ?lubowania i regulaminu studiów.

2.                  Student jest obowi?zany w szczególno?ci do:

1/ uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

2/ sk?adania egzaminów, odbywania praktyk i spe?niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

3/ przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

 

§22

Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych w uczelni oraz za czyn uchybiaj?cy godno?ci studenta, student ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn? przed komisj? dyscyplinarn? lub s?dem kole?e?skim rady uczelnianej samorz?du studenckiego.

 

§23

Rada wydzia?u w ramach planu studiów okre?la zaj?cia, w których udzia? jest obowi?zkowy, jak równie? sposób ich zaliczenia. Przedmiot mo?e ko?czy? si? egzaminem lub zaliczeniem.

 

4. ZALICZENIE ROKU

 

§24

1.                  Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok akademicki. Rada wydzia?u okre?la w planie studiów okres zaliczeniowy dla danego przedmiotu.

2.                  Warunkiem zaliczenia przedmiotu lub praktyki jest wype?nienie przez studenta wymaga? okre?lonych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytycznymi rady wydzia?u. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e zwolni? studenta z ponownego uczestniczenia w ?wiczeniach lub praktyce, które zaliczy?.

3.                  Warunkiem zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie przez studenta zaliczenia ?wicze? i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru (roku). Je?eli wed?ug uchwalonego przez rad? wydzia?u planu studiów podstaw? zaliczenia semestru (roku) jest uzyskanie okre?lonej liczby punktów, zaliczenie nast?puje po uzyskaniu ustalonego limitu punktów.

4.                  Liczba egzaminów w roku akademickim nie mo?e przekracza? 8, nie wi?cej jak 4 w semestrze.

5.                  Student przyst?puje do egzaminu z indeksem i kart? okresowych osi?gni??, po uprzednim zaliczeniu zaj?? obowi?zkowych z danego przedmiotu.

6.                  Student zwraca indeks i kart? okresowych osi?gni?? do dziekanatu w terminie okre?lonym przez dziekana.

7.                  Studentowi, który nie zaliczy? zaj?? obowi?zkowych, a zg?asza uzasadnione zastrze?enia, co do bezstronno?ci ich zaliczenia, przys?uguje prawo odwo?ania si? w ci?gu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadz?cej dane zaj?cia (instytutu, katedry, zak?adu, kliniki, studium). Kierownik jednostki mo?e zarz?dzi? komisyjne sprawdzenie wiadomo?ci studenta.

8.                  Zaliczenie odbywa si? przed komisj?, w sk?ad której wchodz?: kierownik w?a?ciwej jednostki organizacyjnej jako przewodnicz?cy komisji, opiekun roku, osoba prowadz?ca zaj?cia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel wydzia?owego organu samorz?du studenckiego.

9.                  Realizacja i sposób zaliczania zaj?? realizowanych w jednostkach mi?dzywydzia?owych odbywa si? wed?ug zasad okre?lonych przez rady tych?e jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

10.              Zaliczenie zaj?? stwierdza si? wpisem do indeksu i karty okresowych osi?gni??.

 

§25

1.                  Zaliczenia zaj?? obowi?zkowych, o których mowa w §23 dokonuje osoba prowadz?ca zaj?cia.

2.                  Student uczestnicz?cy w pracach badawczych lub wdro?eniowych mo?e by? zwolniony z udzia?u w niektórych zaj?ciach z przedmiotu, z którym tematycznie zwi?zana jest realizowana praca. Decyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek studenta zaopiniowany przez osob? kieruj?c? tymi pracami b?d? opiekuna ko?a naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizuj?cej zaj?cia oraz dziekana.

 

§ 26

1.                  Wyk?ady prowadz? nauczyciele akademiccy z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.                  W przypadkach losowych spowodowanych d?ugotrwa?? chorob? lub d?ugoterminowym pobytem za granic? nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1 - dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e powierzy? prowadzenie wyk?adów nauczycielowi akademickiemu posiadaj?cemu stopie? naukowy doktora, doktora sztuki lub posiadaj?cemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

 

§27

1.                  Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mo?e zwolni? studenta z obowi?zku udzia?u w zaj?ciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.

2.                  Na wniosek studenta uczestnicz?cego czynnie w zaj?ciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mo?e zwolni? go z obowi?zku uczestniczenia w zaj?ciach wychowania fizycznego i dokona? ich zaliczenia.

 

§28

Dziekan mo?e skre?li? studenta z listy danego roku studiów w czasie trwania semestru - za brak systematycznych post?pów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowi?zkowych zaj?ciach dydaktycznych, z co najmniej dwóch przedmiotów, a tak?e w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia op?at zwi?zanych z odbywaniem studiów lub ukarania kar? dyscyplinarn? wydalenia z uczelni.

 

§29

1.                  Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk wynikaj?cych z planów studiów okre?laj? wydzia?owe regulaminy praktyk, zatwierdzone przez rad? wydzia?u.

2.                  Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan lub upowa?niony przez dziekana opiekun praktyk, który mo?e:

1/ zaliczy? studentowi praktyk? na podstawie za?wiadczenia zak?adu pracy o jej odbyciu,

2/ uzna? za odbycie praktyki w cz??ci lub w ca?o?ci udzia? studenta w pracach obozu naukowego, je?eli program obozu odpowiada wymaganiom okre?lonym w programie nauczania dla danej praktyki,

3/ zwolni? studenta z odbywania okre?lonej praktyki, zaliczaj?c na poczet praktyki wykonywan? przez studenta prac?, je?eli jej charakter spe?nia wymogi przewidziane w programie praktyki,

4/ odwo?a? studenta z praktyki w razie naruszenia przez niego regulaminu pracy zak?adu, w którym odbywa praktyk?,

5/ nie zaliczy? praktyki, je?eli student nie spe?ni? ustalonych warunków jej odbywania.

3.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? praktyki, dziekan mo?e podj?? decyzj? o: przesuni?ciu terminu jej odbywania (je?eli nie koliduje z zaj?ciami wynikaj?cymi

·        z planu studiów i nie stanowi przeszkody w zaliczeniu danego semestru/roku, tj. nie ma charakteru sekwencyjnego),

·        powtórzeniu praktyki na zasadzie powtarzania semestru.

·         

 

§ 30

1.                  Form? zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk okre?la rada wydzia?u w planie studiów.

2.                  Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?ce oceny:

 • bardzo dobry               (5,0)
 • dobry plus                   (4,5)
 • dobry                          (4,0)
 • dostateczny plus          (3,5)
 • dostateczny                 (3,0)
 • niedostateczny             (2,0)

3.                  W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje si? odpowiednio wycen? punktow? przedmiotów. Punkty stanowi? warto?? liczbow? przyporz?dkowan? poszczególnym przedmiotom i okre?laj? „ilo?? pracy”, jak? musi wykona? student, aby uzyska? zaliczenie danego przedmiotu.

4.                  Rada wydzia?u uchwala zasady realizacji systemu punktów kredytowych dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 5-7.

5.                  Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów.

6.                  Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie minimum 60 punktów.

7.                  Organizacja i tok studiów uwzgl?dniaj? przenoszenie i uznawanie wyników osi?ganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi?gni??, okre?lonego przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

 

§31

1.                  Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wyk?adaj?cy dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna by? podana do wiadomo?ci studentom przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej.

2.                  Student obowi?zany jest do sk?adania egzaminów w terminach okre?lonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.                  Student, który nie przyst?pi? do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowi?zany jest przedstawi? egzaminatorowi w ci?gu 7 dni usprawiedliwienie nieobecno?ci. Je?eli egzaminator uzna je za wystarczaj?ce, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.                  Od decyzji egzaminatora nieuznaj?cej za wystarczaj?ce takiego usprawiedliwienia, studentowi przys?uguje odwo?anie z?o?one w ci?gu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

5.                  Student, za zgod? egzaminatora, mo?e zdawa? egzaminy przed sesj?, nie trac?c prawa do trzykrotnego zdawania ka?dego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesj?, nie jest wpisywany do indeksu.

6.                  W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, studentowi przys?uguje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z ka?dego niezdanego przedmiotu.

7.                  Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, mo?e odbywa? si? w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgod? dziekana i wydzia?owego samorz?du studenckiego.

8.                  Zaliczenie b?d? niezaliczenie roku akademickiego powinno nast?pi? najpó?niej do dnia 30 wrze?nia, bez wzgl?du na liczb? wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wy??czeniem praktyk zawodowych.

9.                  Spe?nienie przez studenta w danym semestrze wymaga? przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez dziekana w indeksie i karcie okresowych osi?gni??.

 

§32

1.                  Na wniosek studenta, z?o?ony w ci?gu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zg?asza on istotne zastrze?enia co do bezstronno?ci przebiegu egzaminu, nast?pny egzamin poprawkowy mo?e by? przeprowadzony komisyjnie.

2.                  Egzamin komisyjny powinien odby? si? w terminie 10 dni od daty z?o?enia wniosku.

3.                  Komisj? powo?uje dziekan i jest jej przewodnicz?cym.

4.                  W sk?ad komisji egzaminacyjnej wchodz?: dziekan (w wyj?tkowych przypadkach Upowa?niony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodnicz?cy komisji, osoba prowadz?ca zaj?cia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu obj?tego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, opiekun roku, przedstawiciel samorz?du studenckiego.

 

§33

1.                  W stosunku do studenta, który nie zaliczy? semestru, dziekan wydaje decyzj? o:

1/ powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania semestru - dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2/ powtórzeniu nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku nast?pnym - dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3/ skre?leniu z listy studentów.

2.                  Sekwencj? przedmiotów okre?la rada wydzia?u.

3.                  Dziekan mo?e zezwoli? na powtarzanie przedmiotu(tów) lub semestru (roku studiów) wy??cznie na pisemny wniosek studenta, z?o?ony po zako?czeniu roku lub semestru, którego nie zaliczy?.

4.                  Student mo?e uzyska? zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie wi?cej ni? raz w okresie studiów chyba, ?e przyczyn? powtórnego niezaliczenia by?a d?ugotrwa?a choroba lub inne wa?ne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odp?atne. Zasady pobierania op?at okre?la senat Uczelni.

5.                  Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1/ i 2/ nie dotyczy studentów I roku. Na pisemn? pro?b? studenta dopuszcza si? mo?liwo?? powtarzania nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów na I roku studiów - za pe?n? odp?atno?ci? ustalon? przez rektora Uczelni. Decyzj? podejmuje dziekan, który równie? okre?la warunki dalszej realizacji toku studiów.

6.                  Studentowi, który zosta? skierowany na powtarzanie semestru, przys?uguj? uprawnienia studenckie, z wyj?tkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna mo?e postanowi? inaczej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej.

 

§34

1.                  Student powtarzaj?cy dany rok lub semestr studiów mo?e uzyska? zgod? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów. Decyzj? podejmuje dziekan w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadz?cymi poszczególne przedmioty.

2.                  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan wyznacza termin, do up?ywu którego student zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

§35

1.                  Ponowne przyj?cie na studia osoby, która je przerwa?a lub zosta?a skre?lona z listy studentów na I roku studiów, nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wy?sze.

2.                  Student, który po zaliczeniu I roku przerwa? studia lub zosta? skre?lony z listy studentów z powodu niedostatecznych post?pów w nauce, ma prawo je wznowi? za zgod? dziekana, nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie 3 lat od daty skre?lenia.

3.                  Dziekan okre?la rok i semestr, na którym mog? by? wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupe?nienia przez studenta ewentualnych zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nych planów i programów studiów. Dziekan mo?e zastosowa? przepis §15 ust. 2, przy czym okre?la przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4.                  Dziekan, na wniosek studenta wznawiaj?cego studia, mo?e zezwoli? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów.

5.                  W przypadkach, o których mowa w ust.4, dziekan wyznacza termin, do up?ywu którego student zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o niezaliczeniu semestru (roku).

 

5. URLOPY

§36

1.                  Student mo?e otrzyma? urlop:

1/         zdrowotny - z powodu d?ugotrwa?ej choroby, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

2/         okoliczno?ciowy - z tytu?u urodzenia dziecka lub innych wa?nych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

3/         specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej s?u?by wojskowej,

 

w wymiarze czasowym, okre?lonym jako:

 

·        krótkoterminowy (udzielany studentowi w zwi?zku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelni? lub organizacje studenckie) na okres krótszy ni? semestr,

·        d?ugoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2.                  Urlopu udziela dziekan.

3.                  Udzielenie urlopu potwierdza si? wpisem do indeksu.

4.                  Udzielenie urlopu d?ugoterminowego (dotyczy równie? urlopu specjalnego) mo?e uzasadnia? przed?u?enie terminu planowego uko?czenia studiów.

5.                  Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowi?zku terminowego uzyskania zalicze? i zdania egzaminów z przedmiotów obj?tych planem zaj?? danego semestru.

6.                  Student powracaj?cy na studia po uko?czeniu urlopu nie mo?e by? traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzaj?cy rok.

 

§37

1.                  Dziekan mo?e udzieli? urlopu na wniosek studenta.

2.                  Je?eli do momentu wyst?pienia o urlop student przyst?pi? ju? do okre?lonych egzaminów ich wynik uwzgl?dnia si? po powrocie studenta z urlopu.

3.                  Podczas urlopu student mo?e, za zgod? dziekana, bra? udzia? w niektórych zaj?ciach oraz przyst?pi? do zalicze? i egzaminów z tych przedmiotów.

4.                  W okresie studiów student mo?e uzyska? urlop d?ugoterminowy najwy?ej dwa razy, z wyj?tkiem urlopu zdrowotnego.

 

§38

1.                  W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyj?tkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego).

2.                  Student mo?e otrzyma? pomoc materialn? w okresie urlopu d?ugoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzj? podejmuje wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna.

 

6. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓ?NIENIA

 

§39

1.                  Studentowi, który uko?czy? rok studiów w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie i uzyska? wysok? ?redni? ocen?, mo?e by? przyznane:

1/         stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,

2/         stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

2.                  Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, okre?laj?: zasady przyznawania stypendium ministra za wyniki w nauce lub sporcie oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.                  Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane studentowi, który:

·        uzyskuje wysokie wyniki w nauce,

·        legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach studenckiego ruchu naukowego,

·        wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie studenckim, organizacjach

4.                  i stowarzyszeniach studenckich.

·        Student, o którym mowa w ust. 3 mo?e zosta? wyró?niony:

·        pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,

·        dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

·        nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

5.                  Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? przyznana studentowi, który:

1/ spe?nia warunki okre?lone w ust. 3,

2/ zaliczy? semestr (rok) w terminie okre?lonym w niniejszym regulaminie,

3/ osi?gn?? ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie ni?sz? ni? 4,0.

6.                  Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? wyp?acona raz lub dwa razy w roku akademickim.

7.                  Szczegó?owe zasady przyznawania nagród i wyró?nie? okre?laj? odr?bne regulaminy.

8.                  Szczególn? form? wyró?nienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytu?u:

1/         najlepszego absolwenta:

·        wydzia?u

·        Uniwersytetu,

2/         najlepszego studenta:

·        wydzia?u,

·        Uniwersytetu,

3/ najlepszego sportowca Uniwersytetu.

9.                  Zasady i tryb przyznawania tytu?ów, o których mowa w ust. 8, okre?la rektor w drodze zarz?dzenia.

10.              Rada wydzia?u mo?e ustali? inne formy wyró?nie? studentów danego wydzia?u. Je?li wyró?nienie takie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, wydzia?y pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

 

7. PRACA DYPLOMOWA

 

§ 40

1.                  Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2.                  Student zobowi?zany jest z?o?y? prac? dyplomow? w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykona? dzie?o artystyczne, nie pó?niej ni? do dnia:

·        15 lutego - na studiach ko?cz?cych si? w semestrze zimowym;

·        30 czerwca - na studiach ko?cz?cych si? w semestrze letnim.

Liczb? egzemplarzy pracy dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczb? dzie? artystycznych na kierunkach artystycznych, okre?la dziekan.

3.                  Dziekan, na wniosek nauczyciela kieruj?cego prac? lub na wniosek studenta, mo?e przesun?? termin z?o?enia pracy dyplomowej, w przypadku:

1/ d?ugotrwa?ej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

2/ niemo?no?ci wykonania pracy w obowi?zuj?cym terminie z uzasadnionych przyczyn niezale?nych od studenta.

Termin z?o?enia pracy w tych przypadkach mo?e by? przesuni?ty nie wi?cej ni? o trzy miesi?ce od terminów okre?lonych w ust. 2.

4.                  W przypadku d?u?szej nieobecno?ci nauczyciela kieruj?cego prac? dyplomow?, która mog?aby wp?yn?? na opó?nienie terminu z?o?enia pracy przez studenta, dziekan zobowi?zany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowi?zek kierowania prac?. Zmiana nauczyciela kieruj?cego prac? w okresie ostatnich 6 miesi?cy przed terminem uko?czenia studiów, mo?e stanowi? podstaw? do przed?u?enia terminu z?o?enia pracy dyplomowej, na zasadach okre?lonych w ust.3.

5.                  Przesuni?cie terminu z?o?enia pracy dyplomowej przed?u?a termin planowego uko?czenia studiów.

 

§41

1.                  Prac? dyplomow? lub dzie?o artystyczne student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach rada wydzia?u mo?e upowa?ni? do kierowania prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e posiadaj?cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Praca dyplomowa powinna zawiera? streszczenie w j?zyku obcym nowo?ytnym. Praca dyplomowa mo?e by? za zgod? dziekana napisana w jednym z j?zyków kongresowych. Do takiej pracy nale?y do??czy? t?umaczenie na j?zyk polski.

2.                  Je?eli wzgl?dy organizacyjne na to pozwalaj?, studentowi przys?uguje swobodny wybór nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pragnie wykona? prac? dyplomow? lub dzie?o artystyczne. Przepis § 6 ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio.

3.                  Tematy prac dyplomowych powinny by? ustalone i podane do wiadomo?ci i wyboru przez studentów - po zatwierdzeniu przez rad? instytutu lub katedry (kierownika samodzielnego zak?adu):

1/ na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem uko?czenia studiów;

2/ na studiach jednolitych magisterskich – nie pó?niej ni? 1,5 roku przed terminem uko?czenia studiów;

3/ na studiach drugiego stopnia – w pierwszym semestrze nauki.

4.                  Na uzasadniony wniosek studenta, po zasi?gni?ciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan mo?e wyrazi? zgod? na zmian? osoby kieruj?cej prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym.

5.                  Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny by? brane pod uwag? zainteresowania naukowe, zawodowe i artystyczne studenta oraz mo?liwo?ci kadrowe i organizacyjne uczelni.

6.                  Za prac? dyplomow? mo?e by? uznana praca powsta?a w ramach studenckiego ruchu naukowego, je?eli indywidualny wk?ad studenta w przygotowanie tej pracy jest znacz?cy i mo?liwy do ustalenia.

 

§42

1.                  Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzie?a artystycznego, dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powo?any przez dziekana z grona nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.                  Dziekan mo?e powo?a? na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e posiadaj?cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

3.                  W przypadku sprawowania opieki nad prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym przez nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powo?uje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadaj?cego tytu? naukowy profesora, profesora sztuki lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

4.                  W przypadku rozbie?no?ci w ocenie pracy dyplomowej lub dzie?a artystycznego, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasi?gni?ciu opinii drugiego recenzenta, powo?anego z grona osób uprawnionych.

5.                  Je?eli ocena drugiego recenzenta jest tak?e negatywna, dziekan na wniosek studenta z?o?ony w ci?gu 14 dni kieruje go na powtarzanie semestru (roku), a w przypadku niez?o?enia takiego wniosku skre?la go z listy studentów.

 

§43

1.                  Student, który uzyska? zaliczenie wszystkich przedmiotów i zda? wszystkie egzaminy obj?te planem studiów oraz zaliczy? przewidziane w tym planie praktyki, a nie z?o?y? w terminie okre?lonym w §40 ust. 2 lub ust. 3 pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych dodatkowo nie uzyska? pozytywnej oceny dzie?a artystycznego, zostaje skre?lony z listy studentów.

2.                  Wznowienie studiów mo?e nast?pi? nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie dwóch lat od daty skre?lenia, za zgod? dziekana.

3.                  Szczegó?owe warunki wznowienia studiów okre?la dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez rad? wydzia?u.

 

8. EGZAMIN DYPLOMOWY

 

§44

1.                  Egzamin dyplomowy dotyczy studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2.                  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1/         uzyskanie zaliczenia oraz z?o?enie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

2/         uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej na studiach pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

3.                  Egzamin dyplomowy odbywa si? przed komisj? powo?an? przez dziekana.

4.                  Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów, okre?la rada wydzia?u. Programowy zakres egzaminu powinien by? zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnie? kierunkowych plus 1/3 specjalno?ciowych).

5.                  Egzamin dyplomowy mo?e by? za zgod? dziekana z?o?ony w jednym z j?zyków kongresowych. Do protoko?u egzaminu dyplomowego nale?y wówczas do??czy? t?umaczenie na j?zyk polski.

6.                  Przepis ust.5 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia, na którym realizowane s? specjalno?ci neofilologiczne.

7.                  Egzamin dyplomowy mo?e zosta? uznany za pozytywny w przypadku, gdy ka?da odpowied? studenta na pytanie cz?stkowe b?dzie oceniona co najmniej dostatecznie.

8.                  Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje si? oceny wymienione w §30 ust. 2 Regulaminu.

 

§45

1.                  Egzamin dyplomowy powinien odby? si? w terminie nieprzekraczaj?cym 3 miesi?cy od daty z?o?enia pracy dyplomowej.

2.                  W przypadku przed?u?enia terminu z?o?enia pracy dyplomowej, o którym mowa w §40 ust. 3, egzamin dyplomowy powinien odby? si? w terminie nieprzekraczaj?cym jednego miesi?ca od daty z?o?enia pracy dyp

3.                  lomowej.

4.                  Dziekan mo?e ustali? indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który z?o?y? prac? dyplomow? przed up?ywem terminów okre?lonych w §40 ust. 2.

5.                  Student kierunku weterynaria powinien uzyska? zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zda? wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 15 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach dziekan mo?e przed?u?y? powy?szy termin nie wi?cej ni? o jeden miesi?c.

 

§46

1.                  W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst?pienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

2.                  Powtórny egzamin dyplomowy nie mo?e odby? si? wcze?niej ni? po up?ywie jednego miesi?ca i nie pó?niej ni? po up?ywie trzech miesi?cy od daty pierwszego egzaminu.

3.                  W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzj? o:

1/         zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów (o ile student w okresie studiów nie powtarza? ?adnego semestru)

lub

2/         skre?leniu z listy studentów.

4.                  Wznowienie studiów mo?e nast?pi? na zasadach okre?lonych w §43 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

§47

1.                  Uko?czenie studiów nast?puje po z?o?eniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym, a na kierunku weterynaria - po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem, co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom uko?czenia studiów na okre?lonym kierunku. Orygina? dyplomu uko?czenia studiów wystawiany jest wy??cznie w j?zyku polskim. Odpis dyplomu, na wniosek studenta, mo?e by? wystawiony w j?zykach: angielskim, francuskim, hiszpa?skim, niemieckim, rosyjskim.

2.                  Podstaw? obliczenia ostatecznego wyniku studiów s?:

1/ ?rednia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? egzaminem, uzyskanych w ci?gu ca?ego okresu studiów;

2/ ostateczna ocena pracy dyplomowej;

3/ ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku piel?gniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi ?redni? arytmetyczn? ocen uzyskanych

z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej egzaminu);

4/ ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych).

3.                  Wynik studiów stanowi:

1/ sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 2.2.

i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3. dla wszystkich rodzajów studiów i kierunków kszta?cenia z wy??czeniem kierunków: artystycznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz kierunku weterynaria;

2/ sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1. oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.2.i 0,l oceny wymienionej w ust. 2.3 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.4 – dla wszystkich rodzajów studiów kierunków artystycznych: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

3/ ocen? wymienion? w ust. 2.1. – dla kierunku weterynaria.

4.                  W dyplomie uko?czenia studiów wpisuje si?:

1/         nazw? wydzia?u i kierunku studiów;

2/         zakres, czyli zrealizowan? specjalno?? oraz

3/         ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej oceny zgodnie z zasad?:

·        do 3,66 - dostateczny (3,0)

·        od 3,67 do 4,33 - dobry (4,0)

·        powy?ej 4,33 - bardzo dobry (5,0).

5.                  Na kierunku weterynaria, w dyplomie uko?czenia studiów wpisuje si? ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej oceny zgodnie z zasad?:

·        do 3,50 - dostateczny (3,0)

·        od 3,51 do 4,00 - dobry (4,0)

·        powy?ej 4,00 - bardzo dobry (5,0).

6.                  Wyrównanie do pe?nej oceny (ust. 4 i 5) dotyczy tylko wpisu do dyplomu (cz??? A); w suplemencie do dyplomu oraz innych za?wiadczeniach podaje si? rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3.

7.                  Komisja egzaminacyjna mo?e podwy?szy? ocen?, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 o jeden stopie?, je?eli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (na kierunkach artystycznych dodatkowo z egzaminu artystycznego) otrzyma? oceny bardzo dobre oraz w ci?gu ostatnich dwóch lat studiów uzyska? ?redni? arytmetyczn? ocen z zalicze? i egzaminów nie ni?sz? ni? 4,0.

8.                  Na kierunku weterynaria dziekan mo?e podwy?szy? ocen?, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 o jeden stopie?, je?li student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyska? ?redni? arytmetyczn? ocen z zalicze? i egzaminów nie ni?sz? ni? 4,0.

9.                  Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

10.              Przed otrzymaniem dyplomu uko?czenia studiów, absolwent powinien uregulowa? wszystkie zobowi?zania wobec Uczelni.

11.              Na wniosek studenta oraz absolwenta, który uzyska? dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan mo?e wyda? tzw. "Kart? przebiegu studiów", w której poza wykazem przedmiotów, liczby godzin i ocen - mog? by? podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym zagranicznych), w których student, za zgod? dziekana, zaliczy? poszczególne przedmioty lub praktyki.

 

9. PRZEPISY KO?COWE

 

§48

W sprawach dotycz?cych porz?dku i trybu odbywania studiów przez studenta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, decyduje dziekan.

 

§49

1.                  Od decyzji podj?tych przez dziekana na podstawie niniejszego Regulaminu, przys?uguje studentowi prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.                  Decyzja rektora jest ostateczna.

 

§50

Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem

l pa?dziernika 2006 roku.

 

 

 

 

 

Uzgodniono z Organem Uchwa?odawczym Samorz?du Studenckiego

Uchwa?a RUSS z dnia 27 czerwca 2006 roku.


Ta strona by?a odwiedzana 6181 razy (w tym z UWM 153 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa